St. Lambertusschool

Op onze school zijn ook kinderen van andere geloofsovertuigingen of kinderen zonder geloof van harte welkom.
We staan open voor mensen uit andere culturen en met andere inzichten. We besteden aandacht aan de kerkelijke feesten Kerstmis en Pasen en ook de wereldgodsdiensten komen aanbod.

Een fijne, veilige school

We willen dat ieder kind zich op onze school thuis en veilig voelt. Het is belangrijk dat zij weten en ervaren, dat ze met hun eigen identiteit erbij horen en gewaardeerd worden.
We benaderen de kinderen vanuit een positieve houding met duidelijke regels en afspraken. We vinden het belangrijk de kinderen waarden en normen, respect voor elkaar, elkaars eigendommen en de leefomgeving bij te brengen.
We willen niet dat er op onze school gepest of gediscrimineerd wordt.
Plagen kan een keer, maar pesten niet!
Tegen pestgedrag en discriminatie treden we resoluut op. We vragen kinderen en ouders dit gedrag dan ook direct bij de leerkracht te melden.
In het gedragsprotocol van SPOM (Stichting Primaire Onderwijs Maas en Waal) staat beschreven hoe wij binnen de school met elkaar omgaan. Dit gedragsprotocol kunt u vinden op de website van de school.
SPOM is de stichting waarbij 16 basisscholen uit Maas en Waal horen.

Werken aan een veilige school betekent ook het zorgen voor toezicht en controle.
Voor schooltijd en in de pauze wordt er op het plein door leerkrachten gesurveilleerd.
Dit gebeurt tussen de middag ook door medewerkers van de Tussen Schoolse Opvang (TSO). Het geeft kinderen een veilig gevoel. Als er toch iets gebeurt, willen we dat kinderen dit in eerste instantie zelf proberen op te lossen.
Lukt dit niet dan zorgt de leerkracht voor de oplossing.
We belonen goed gedrag, omdat dit kinderen stimuleert om dit gedrag een volgende keer weer te ‘laten zien’, maar straffen ook als dit noodzakelijk is.
Een goede sfeer, een fijne school en een verdraagzame samenleving ontstaat niet vanzelf. Hier willen wij actief aan werken. De volwassenen in de school, leerkrachten en ouders hebben hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie.